Sibirya Araştırmaları Dergisi
www.siberianstudies.org
Cilt 4, Sayı 9  Kış 2016  (ISSN: 2147-8104, E-ISSN: )
Giray SAYNUR DERMAN

NO Makale Adı
1481391609 SİBİRYA TÜRKLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada Sibirya Türkleri, akademik kaynaklardan yararlanılarak incelemeye alınmıştır. Sibirya Türkleri hakkında genel bir açıklama yapıldıktan sonra alt kollarını oluşturan Yakutlar, Tuvalar, Batı Sibirya Tatarları ve bu koldan gelen halklar (Hakaslar, Altaylar, Şorlar ve Dolganlar) olarak bilinen alt gruplar incelenmiştir. Kuruluşları, tarihleri, toplum yapıları ve demografik özellikleri yaşadıkları bölgeye göre ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu metinde bölgenin dil özellikleri, coğrafi etkiler, kültürel yapılar ve doğal kaynaklar belirtilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır ve çalışmanın teorik temelini oluşturan niteliksel analiz yoluyla veriler toplanmış ve değerlendirilmiştir. Genel çalışma materyalleri olarak konuyla ilgili çeşitli dillerde (Türkçe, Rusça, İngilizce) Türkiye’de ve yurt dışında yayınlanan literatür taraması (kitaplar, makaleler ve resmi web siteleri) yapılmış ve tarihsel yaklaşımla ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sibirya Türkleri, Hakaslar, Altaylar, Şorlar, Dolganlar